پایداری شبکه برق با وجود مصرف بیش از ۶۹ هزار مگاوات