رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خبر داد:
ساماندهی کودکستان‌های غیرمجاز