در میزگرد «بررسی ابعاد و چالشهای قاچاق انسان» عنوان شد؛
زنان؛ عمده قربانیان «قاچاق انسان»