در هم‌اندیشی تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد؛
شرکت‌های دانش بنیان، عامل پیوند فرهنگ و اقتصاد