معاون استاندار گلستان تاکید کرد:
جهاددانشگاهی بازوی علمی دستگاه‌های اجرایی