بهره برداری از محصولات جدید کارخانه نوآوری آزادی؛
عضو کارخانه آزادی موفق به راه اندازی پلتفرم مدیریت سرمایه انسانی شد