مقدمات سفر و اسکان ۵ هزار دانش آموز در ایام اربعین فراهم می شود