امروز آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت/مصاحبه پذیرفته شدگان "حضوری" شد