مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:
مدیران مدارس باید قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم گیری داشته باشند