تاکید وزارت ارتباطات در پی آتش سوزی؛
مخابرات پاسخگوی مشترکین و خسارات وارده به آنها باشد