وزیر ارتباطات در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های دانش بنیان وزارت دفاع:
نیاز‌های کشور را باید مبتنی بر دانش و فناوری بومی برطرف کنیم