رییس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد:
تدوین استانداردهای فناوری های نوظهور با همکاری دانش بنیان‌ها