عضو کمیته علمی کشوری کرونا:
تشکیک در مورد تاثیر واکسن‌های کرونا ظلم به بشریت است