تلخ و شیرینی های راه‌اندازی جهاد دانشگاهی در گلستان