سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:
مدارس دولتی در تجهیزات و نیروی انسانی نیازمند بروزرسانی هستند