معاون اجرایی رئیس‌جمهور:
جبران خسارت‌های ناشی از سیل تا سه هفته دیگر