اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی با دستگاهی دانش‌بنیان