مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛
فرایند اجرای تعرفه های پرستاری بعد از ۱۴ سال آغاز شد