بشیری: توصیه های متخصصین در مورد کرونا باید مورد توجه باشد