آداب معاشرت در کودک
“ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را می خرد”