راه اندازی مجتمع نوآوری و فناوری مهارت بنیان در کشور کلید خورد