مدیر گروه علمی آموزشی مطالعات زن و خانواده جامعة الزهرا (س) مطرح کرد:
خانواده ایرانی در مواجهه با فرهنگ مسلط غرب باید فعالانه برخورد کند