معاون امور زنان ریاست جمهوری:
لایحه تامین امنیت زنان، در اختیار مجلس است