رجبی دوانی: خواص نقش تعیین کننده در سعادت یا شقاوت جامعه دارند