تأمین مصالح نهضت ملی مسکن با تشکیل زنجیره تأمین بین وزارتخانه‌های راه و صمت