ضرورت ارتباط قطعه سازان داخلی خودرو با قطعه سازان بین المللی