تعامل سازمان زمین‌شناسی با دانش‌بنیان‌ها توسعه می‌یابد