مسموم شدن و شهادت امام سجاد علیه السلام در منابع تاریخی معتبر