تعطیلی پنجشنبه‌های استان مرکزی تا پایان مرداد ادامه دارد