آتش زدن مزارع اردبیل بهره‌وری خاک را به صفر می‌رساند