دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش:
لزوم بازطراحی ۱۰۰ درصد بنیادی نظام جذب، سنجش صلاحیت حرفه‌ای و بازنشستگی فرهنگیان