عضو کمیسیون آموزش مجلس:
مجلس و دولت برنامه درازمدتی برای عدالت آموزشی ندارند