مطالعات نشان می دهد؛
زنان کارآفرین اغلب زنان سالم تری هستند