پیام تسلیت وزیر فرهنگ به مناسبت درگذشت امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)