مطالعات نشان می دهد؛
ارتباط بیماری التهابی روده با ریسک بارداری های پرخطر