علیرغم ممنوعیت؛
فیس بوک از محتوای نفرت پراکنی درآمدزایی می کند