ورود نوآوری به صنعت ماشین سازی توسط شرکت های دانش بنیان