برای هوشمندسازی کشاورزی؛
فاکسکان در آمریکا تراکتور خودران می سازد