رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه «زیاد النخاله»:
دشمن غاصب رو به ضعف و مقاومت فلسطین رو به قوت است