استاندار خراسان جنوبی خبر داد:
تخصیص ۲۳ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات بیمارستان‌های خراسان جنوبی