گرایش بیش از حد اینستاگرام به تیک تاک صدای کاربران را درآورد