با رهبری محقق ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفت
تولید نانو بتن با کمترین میزان انتشار کربن از پوسته میگو و خرچنگ