معضل «اشتباه» در نسخه‌نویسی الکترونیک / وضعیت کمبودهای دارویی در کشور