محققان استرالیایی می گویند؛
استفاده از جایگزین نمک می تواند خطرات قلبی را کاهش دهد