محققان می گویند؛
تغییرات آب و هوایی موجب تشدید ۲۱۸ بیماری عفونی می شود