بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
۳۷۲۸ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است