اعلام برنامه زمان بندی؛
جزئیات مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱