در شهرستان فامنین؛
توزیع بیش از هشت هزار تن انواع کود شیمیایی