یک متخصص تغذیه مطرح کرد:
تغذیه نامناسب و مشکلات پوستی