با کمک پژوهشگر ایرانی صورت گرفت؛
تشخیص سرطان با بررسی مواد شیمیایی موجود در اشک